Գլխավոր էջ         Ընթերցողներին         Կազմակերպություններին         Խմբագրություններին         Հեղինակներին        
     
Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի ցուցակը և ազդեցության գործոնը

N Անվանում Հիմնադրման տարին Հայկական ԱԳ 2010 Հայկական ԱԳ 2011 Հայկական ԱԳ 2012 Հայկական ԱԳ 2013 Հայկական ԱԳ 2014 Հայկական ԱԳ 2015
1. Astrophysics 1965 0.69 0,19 0.366 0.556 0.710 0.735
2. Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի Լրաբեր 2006 0.10 0,09 0,12 0.072 0.085 0.099
3. ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ 1944 0.26 0,22 0,28 0.149 0.154 0.111
4. Հայաստանի Կենսաբանական Հանդես 1948 0.12 0,06 0,10 0.112 0.156 0.11
5. Հայկական բանակ 1995 0.03 0.23 0,14 0.120 0.136
6. Вестник Российско-Армянский (Славянский) университет (физико-математические и естественные науки) 2006 0.37 0,16 0,03 0.00 0.111 0.03
7. Вестник Российско-Армянский (Славянский) университет (Гуманитарные и общественные науки) 2006 0.03 0,00 0,07 0.00 0.043 0.02
8. Մաթեմատիկան Բարձրագույն դպրոցում 2007 0.12 0,12 0,15 0.023 0.070 0.049
9. Մանկավարժության եվ Հոգեբանության Հիմնախնդիրները 2002 - 0,03 0,02 0.000 0.028 0.026
10. Հայաստանի Քիմիական Հանդես 1947 0.11 0.28 0,18 0.283 0.146 0.086
11. Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի և Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի Տեղեկագիր. Տեխնիկական Գիտությունների Սերիա 1948 0.18 0,16 0,23 0.163 0.198 0.131
12. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր Ֆիզիկա 1966 0.07 0,08 0.268 0.15 0.314 0.364
13. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր Մեխանիկա 1966 0.22 0,10 0,21 0.097 0.140 0.189
14. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր Մաթեմատիկա 1966 0.19 0,08 0.149 0.096 0.338 0.260
15. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր Երկրի մասին գիտություններ 1948 0.18 0,19 0,12 0.033 0.414 0.167
16. The New Armenian Medical Journal 2007 0.06 0.27 0,12 0.165 0.264 0.099
17. ԵՊՀ Գիտական Տեղեկագիր, Ֆիզմաթ Գիտություններ 1925 0.08 0,17 0,12 0.030 0.108 0.062
18. ԵՊՀ Գիտական Տեղեկագիր, Քիմիա և Կենսաբանություն 1925 0.08 0,17 0,08 0.027 0.087 0.1
19. ԵՊՀ Գիտական Տեղեկագիր, Երկրաբանություն և Աշխարհագրություն 1925 0.08 0,03 0,05 0.108 0.225 0.125
20. «21-րդ ԴԱՐ» Նորավանք Գիտակրթական Հիմնադրամի Տեղեկատվական-Վերլուծական Հանդես 2003 0.06 0,02 0,18 0.169 0.059 0.078
21. Բանբեր Երևանի Համալսարանի 1967 0.05 0,07
22. Հայաստանի Բժշկագիտություն 1961 0.03 0,09 0,12 0.076 0.151 0.057
23. Մաթեմատիկան Դպրոցում 1999 0.18 0,06 0,10 0.082 0.197 0.211
24. Գիտա-Բժշկական հանդես 2004 0.02 0,00 - - - 0.06
25. Բանբեր ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության 2001 0.00 0,00 0,17 0.029 0.048 0
26. Մանկավարժական Միտք 2000 0.05 0,07 0,04 0.006 0.006 0.011
27. Բանբեր Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի 2004 0.00 0,07 0,01 0.046 0.082 0.009
28. Հայագիտական Հանդես 2003 0.00 0,00 0,00 0.000 0.000 0
29. Երևանի Ճարտարապետության և Շինարարության Պետական Համալսարանի Տեղեկագիր 0 0.06 0,05 0,07 0.091 0.097 0.039
30. Մանկավարժություն 2003 0.07 0,22 0,14 0.095 0.059 0.094
31. Էջմիածին 1944 0.01 0,03 0,04 0.032 0.044 0.031
32. «Ագրոգիտություն» գիտական ամսագիր 1958 0.07 0,04 0,06 0.041 0.034 0.062
33. Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Գիտական Տեղեկագիր 0 - 0,03 - 0.012 0.111 0.053
34. Կրթությունը և Գիտությունը Արցախում 1995 0.03 0,03 0,03 0.018 0.009 0.018
35. Медицинский вестник Эребуни 1996 0.00 0,00 0,02 0.016 0.007 0
36. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր 2003 0.04 0,02 0,02 0.045 0.052 0.045
37. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների 1940 0.01 0,09 0,06 0.021 0.011 0.034
38. Armenian Folia Anglistika 2005 0.00 0,00 0,04 0.015 0.021 0.047
39. Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր 1999 0.01 0,03 0,02 0.047 0.020 0.016
40. Օրինականություն 1997 0.00 0,02 0,03 0.042 0.000 0.012
41. Բնագետ 1997 0.03 0,05 0,16 0.213 0.159 0.04
42. Պետություն և Իրավունք 0 0.01 0,10 0,02 0.000 0.066 0.024
43. Հայաստան. Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա 1999 0.00 0,01 0,01 0.013 0.005 0.014
44. Кровь 2005 0.03 0,12 0,16 0.024 0.000 0
45. Վէմ 2007 - 0,22 0,10 0.061 0.132 0.057
46. Կանթեղ 2001 0.00 0,01 0,01 0.007 0.000 0.004
47. Вестник Хирургии Армeнии 1993 0.02 0,09 0,09 0.000 0.013 0
48. «Հանրային Կառավարում» գիտական հանդես 2004 0.02 0,00 0,01 0.011 0.009 0.01
49. Մանկաբարձություն, Գինեկոլոգիա և Նեոնատալոգիա 2007 0.00 0,00 0,05 0.000 0.000 0.03
50. Պատմաբանասիրական Հանդես 1958 0.06 0,05 0,04 0.055 0.055 0.044
51. Конституционное правосудие 1998 0.00 0,02 0,09 0.014 0.023 0.023
52. Русский Язык в Армении 2000 0.00 0,01 0,00 0.011 0.010 0
53. Երաժշտական Հայաստան 1998 0.00 0,02 0,00 0.000 0.000 0.02
54. Բնական Գիտությունների էլեկտրոնային Ամսագիր 2003 0.11 0,02 0,05 0.189 0.315 0.068
55. Բժշկություն Գիտություն և Կրթություն 2009 - 0,16 0,03 0.046 0.028 0.022
56. Արդարադատություն 2008 0.00 0,00 0,00 0.000 0.000 0.01
57. Մխիթար Գոշ 2004 0.01 0,01 0,00 0.007 0.006 0.004
58. Բանբեր Հայաստանի Արխիվների 1960 0. 00 0,02 0,05 0.027 0.000 0.143
59. Կիբեռնետիկայի եվ Հաշվողական Տեխնիկայի Մաթեմատիկական Հարցեր 1963 - - 0,08 0.122 0.133 0.089
60. ՀՀ Սահմանադրական Դատարանի տեղեկագիր 1997 0,00 0,14 0.125 0.111 0
61. Դատական իշխանություն 2004 0,02 0,02 0.025 0.009 0.005
62. Մաթեմատիկայի հայկական հանդես 2008 0,00 0,00 0.100 0.063 0
63. Ֆիզիկայի հայկական հանդես 2008 0,06 0,10 0.024 0.000 0.14
64. Հոգեկան առողջության հայկական հանդես 2009 0,00 0,00 0.034 0.000 0
65. Բանբեր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան 0 - - 0.007
66. Բանբեր հայագիտության 2013 - - 0.037
67. Ճարտարապետության և շինարարության ՀԱՀ գիտական աշխատություններ 0 0.066 0.078 0.044
68. Ֆարմա 0 0.015 0.018 0.02
69. Բանբեր Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի. Մեխանիկա, Մեքենագիտություն, Մեքենաշինություն 0 0.146 0.213
70. Բանբեր Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի. Էլեկտրատեխնիկա, Էներգետիկա 0 0.140 0.053
71. Բանբեր Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա 0 0.128 0.14
72. Բանբեր Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի. Մետալուրգիա, Նյութագիտություն, Ընդերքօգտագործում 0 0.073 0.095
73. Բանբեր Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի. Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ 0 0.056 0.024
74. Բանբեր Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի. Հիդրոլոգիա և հիդրոտեխնիկա 0 -
75. Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում 1995 0.011
76. Արամազդ. Մերձավորարևելյան ուսումնասիրությունների հայկական հանդես 0 0
77. Այլընտրանք 0 0
78. Ժամանակակից Եվրասիա 0 0.071
79. Ցեղասպանագիտական հանդես 0 -
80. Հայկական քաղաքագիտական հանդես 0 -
81. Իմաստություն 0 0.057
82. Հայագիտության հարցեր 0 -
83. Բանբեր Երևանի Համալսարանի հայագիտություն 2010 0.162 0 0.121 0.1
84. Բանբեր Երևանի Համալսարանի իրավագիտություն 2010 0.056 0.2 0.027 0
85. Բանբեր Երևանի Համալսարանի բանասիրություն 2010 0.021 0.022 0.022 0.039
86. Բանբեր Երևանի Համալսարանի փիլիսոփայություն, հոգեբանություն 2010 0.022 0.087 0.11 0.022
87. Բանբեր Երևանի Համալսարանի սոցոլոգիա, տնտեսագիտություն 2010 0.019 0.019 0.019 0.02
88. Բանբեր Երևանի Համալսարանի Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն 2010 0.116 0.048 0 0.149