Գիտական բնագավառ - Հասարակական գիտություններ II (տնտեսական և քաղաքական հարցեր)

ամսագրի անվանում

ArmJIF
JCR IF
CiteScore
 • Вестник РАУ. Гуманитарные и общественные науки
  ArmJIF 0.009
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Այլընտրանք
  ArmJIF 0.016
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Արդարադատություն
  ArmJIF 0.065
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Արեւելագիտության հարցեր
  ArmJIF 0.063
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Եվրասիա միջազգային համալսարան
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն
  ArmJIF 0.068
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն
  ArmJIF 0.268
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն
  ArmJIF 0.091
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն
  ArmJIF 0.022
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր հայագիտության
  ArmJIF 0.034
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Հայաստանի արխիվների
  ArmJIF 0.032
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի
  ArmJIF 0.016
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Մատենադարանի
  ArmJIF 0.176
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր – Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան
  ArmJIF 0.035
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր
  ArmJIF 0.105
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու
  ArmJIF 0.025
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Գիտական Արցախ
  ArmJIF 0.032
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Դատական իշխանություն
  ArmJIF 0.1
  JCR IF -
  CiteScore -
 • ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Եվրոպական համալսարան
  ArmJIF 0.027
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Էջմիածին
  ArmJIF 0.053
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Ժամանակակից Եվրասիա
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Լրաբեր հասարակական գիտությունների
  ArmJIF 0.03
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայագիտության հարցեր
  ArmJIF 0.071
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայկական բանակ
  ArmJIF 0.174
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական տեղեկագիր
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայկական քաղաքագիտական հանդես
  ArmJIF 0.095
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հանրային կառավարում
  ArmJIF 0.022
  JCR IF -
  CiteScore -
 • ՀՀ Սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ
  ArmJIF 0.033
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու
  ArmJIF 0.028
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Մխիթար Գոշ
  ArmJIF 0.007
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր. Պրակ Ա, Պրակ Բ
  ArmJIF 0.068
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Պատմաբանասիրական հանդես
  ArmJIF 0.102
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Պատմություն և մշակույթ
  ArmJIF 0.065
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Պատմություն և քաղաքականություն
  ArmJIF 0.018
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Պետություն և իրավունք
  ArmJIF 0.048
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, պրակ Ա
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Վէմ
  ArmJIF 0.129
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Տարածաշրջան և աշխարհ
  ArmJIF 0.037
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Ցեղասպանագիտական հանդես
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Օրենքի պատվար
  ArmJIF 0.04
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Օրինականություն
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում
  ArmJIF 0.02
  JCR IF -
  CiteScore -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!