Գիտական բնագավառ - Արվեստ և հումանիտար գիտություններ

ամսագրի անվանում

ArmJIF
JCR IF
CiteScore
 • Вестник РАУ. Гуманитарные и общественные науки
  ArmJIF 0.009
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Ակունք
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես
  ArmJIF 0.053
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն
  ArmJIF 0.022
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն
  ArmJIF 0.268
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն
  ArmJIF 0.027
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն
  ArmJIF 0.125
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր հայագիտության
  ArmJIF 0.034
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Հայաստանի արխիվների
  ArmJIF 0.032
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր Մատենադարանի
  ArmJIF 0.176
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Բանբեր – Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան
  ArmJIF 0.035
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Գեղարվեստի ակադեմիայի Տարեգիրք
  ArmJIF 0.048
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Գիտական Արցախ
  ArmJIF 0.032
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Դպրատուն
  ArmJIF 0.034
  JCR IF -
  CiteScore -
 • ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Էջմիածին
  ArmJIF 0.053
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Իմաստություն
  ArmJIF 0.022
  JCR IF -
  CiteScore 0.2
 • Լեզու և լեզվաբանություն
  ArmJIF 0.023
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Լրաբեր հասարակական գիտությունների
  ArmJIF 0.03
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայագիտության հարցեր
  ArmJIF 0.071
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական տեղեկագիր
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի գիտական աշխատություններ
  ArmJIF 0.025
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Հուշարձան
  ArmJIF 0.063
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Մխիթար Գոշ
  ArmJIF 0.007
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Պատմաբանասիրական հանդես
  ArmJIF 0.102
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Պատմություն և մշակույթ
  ArmJIF 0.065
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Պատմություն և քաղաքականություն
  ArmJIF 0.018
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, պրակ Ա
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Տարածաշրջան և աշխարհ
  ArmJIF 0.037
  JCR IF -
  CiteScore -
 • Ցեղասպանագիտական հանդես
  ArmJIF -
  JCR IF -
  CiteScore -

Կապ մեզ հետ

Error has been generated during opening the cached file!